Express ingatlan stúdió
ingatlan kereső
Jelleg: 
-- Mindegy --
Kor: 
-- Mindegy --
Építés módja: 
-- Mindegy --
Fűtés: 
-- Mindegy --
Település: 
-- Mindegy --
Alapterület: 
-- Mindegy --
Vételár: 
-- Mindegy --
Irodai hivatk.: 

ADJA EL INGATLANÁT KAROSSZÉKBŐL ...

ELADNI SZERETNE?

Üzletkötőink előzetes időpont egyeztetés után felkeresik otthonában. Tájékoztatják az eladási lehetőségekről, az adás-vétel további módjáról. Irodánk a piaci mozgásokat folyamatosan figyeli, így az ügyfeleink erről folyamatos tájékoztatást kapnak.

Elérhetőség:

EXPRESS Ingatlan-Stúdió Kft.
Iroda és postacím: 9021. Győr, Árpád út. 21. I/4.
Web: www.expressingatlanstudio.hu

Ügyfélszolgálat:

H - P-ig: 8.oo-tól 16.00-ig
Telefon: 96/518-945
Fax: 96/518-946
Mobil1: 06/30/986-4856
Mobil2: 06/70/341-1172
E-mail: info@expressingatlanstudio.huKapcsolat

Express Ingatlan-studió Ingatlanközvetítő iroda, Győr
Iroda:Győr Árpád u. 21. 1 em./4. Jókai és Árpád u. sarok
Telefon:96/518-945
Fax:96/518-946
Mobil:+36-30/986-4856
e-mail:
web:http://www.expressingatlanstudio.hu

Express Ingatlan-studió Ingatlanközvetítő iroda, Budapest
Munkatársunk:Megyeri Zoltán személyi bankár és hitelügyintéző
Telefon:96/518-945
Fax:96/518-946
Mobil:+36-30/258-2424
e-mail:
web:http://www.expressingatlanstudio.hu

 Ingatlanstúdió


Nagyobb térképre váltás Adatvédelmi szabályzat

 

1. BEVEZETÉS

1.1. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9021 Győr, Árpád út 21. 1/4.), a www.expressingatlanstudio.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság) valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.expressingatlanstudio.hu weboldalon. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti weboldalon közzétesz.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaságra, partnerére, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság és rendszere keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységben – közvetlenül, vagy közvetve – közreműködik. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy partnere a jelen szabályzatot megismerje, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. Ahol a jelen szabályzat Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaságot említ, ott a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaságon kívül a más partnert is érteni kell, aki a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanközvetítői tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosult. A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a.) pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.expressingatlanstudio.hu weboldalon folyamatosan elérhető. Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon, a módosítások külön való közzétételének határideje 15 nap.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az e-mail címre megküldve tehetőek fel. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz

kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.)

 2.  FOGALMAK

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.17. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.18. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, ÉS IDŐTARTAMA

a.) Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.


b.) A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt adatok

Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az ingatlanközvetítői tevékenység során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és/vagy nyilvánosak, beleértve a Megbízók által átadott fotódokumentációt, melynek tartalmi megjelenítéséhez Érintett hozzájárult a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, és amelyek tartalmát a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság nem vizsgálja, azok tekintetében a felelősség az Érintettet terheli.

Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság a közvetítői tevékenységben közvetlenül részt vevő partnerek részére az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez nyomtatványokat rendszeresít. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói, illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek (ingatlant tekintenek meg a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével, ingatlant vásárolnak, ingatlanuk értékesítésére megbízást adnak, stb., a továbbiakban: Érintettek), személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez. 

Az adatkezelés célja a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. 

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt adatok megadása önkéntes. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

Az egyes adatkezelések:

Ingatlanközvetítés során felvett adatok: ingatlan adatok, személyes adatok az ingatlan tulajdonosának, mint érintettnek beazonosítására alkalmasan.

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele: a közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, email cím és telefonszám).
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken.

c.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft-nek az Érintettel fennálló jogviszony (ingatlanközvetítői megbízás adása, ingatlan megtekintése, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig – tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.

d.) Az adatkezelés informatikai háttere

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft. rendszergazdája az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között a partnerek által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg: 

• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, 

• pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,

• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet. 

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett nyomtatványon megadott személyes adataikat a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft és partnereinek az ingatlanközvetítői megbízásból/tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy a nyomtatványon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat. 
A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. 
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

4.      A FŐVÁLLALKOZÓ EXPRESS INGATLAN-STÚDIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETT HONLAP LÁTOGATÁSA

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft által üzemeltetet honlapon lehetőség van a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft által biztosított hirdetések megtekintésére és telefonos, illetve email-en történő tájékoztatásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft felelősséget nem vállal.

5.      EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK 

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a Fővállalkozó Ügyfeleink a Express Ingatlan-Stúdió Kft köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

6.      A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a honlapjával és szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén található megfelelően biztonságos szerveren és riasztóval biztosított védett irodában, iratszekrényben végzi.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

• az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

• az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,

• az adatokról biztonsági mentés készül. 

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik. Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.

7.      AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9021 Győr, Árpád út 21. 1/4.
Telefon: +36-30 9864 856, 
E-mail:    
Adatvédelmi tisztviselő neve: Máring Lajos Istvánné
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  

8.      JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az e-mail címen.  
Az érintett kérelmére a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

• annak kezelése jogellenes,

• az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható, 

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte. 

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft és partnerei az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényüket – peres vagy nem peres eljárásban – érvényesítik. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft és partnere felé az ingatlanközvetítői megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetőek. 
A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft köteles bizonyítani. A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail:

 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

10.  ZÁRADÉK A FŐVÁLLALKOZÓ EXPRESS INGATLAN-STÚDIÓ KFT. ÉS PARTNERÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Kft. a szolgáltatásait saját maga és partnere útján végzi.

A Fővállalkozó Express Ingatlan-Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Partner szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a Tájékoztatóban rőgzített célra használja fel.

Győr, 2019. január 02.

Győr Árpád u. 21. 1 em./4. Tel: +36-96-518-945
info@expressingatlanstudio.hu Fax: +36-96-518-946